Monday, 13 February 2017

VERY IMPORTENT FOR ALL TEACHERS- BADLI NA BADHA J PARIPATRO AHI MUKEL CHHE.

AHI VIDHYASAHAYAKO ANE SHIKSHAKO MATE NA BADLI NA BADHAJ NIYAMO AHI MUKEL CHHE JE KAYAM SACHVI NI RAKHVA JEVA CHHE JE AAPNE KHUB UPYOGI NIVADSHE
PRI-11-2012 / 314776-K [23-05-2012]
PRI-11-2012 / 314776-K [07-09-2013]
PRI-11-2012 / 621065-K [18-02-2014]
PRI-11-2012 / 621065-K [05-07-2014]
PRI-112012/621065 / K [02-08-2014]
PRI-112012/52036 / K [19-02-2014]